Charity For Life er en demokratisk organisation, der indbyder det omgivende samfund til at bidrage til velgørenhedsarbejde. Danmark er kendt for sit store bidrag, og Charity For Life ønsker at stille en platform til rådighed for at udøve den traditionelle danske humanitære indsats i forskellige dele af verden. Vi har vedtaget en række vedtægter, som skal gøre det enkelt og sikkert at drive Charity For Life som en veldrevet velgørenhedsorganisation, hvor der er styr på tingene igennem frivilligt arbejde.

Forenings navn: Charity For Life
Foreningstype: Frivillig & demokratisk forening
Forening etableret: 20. september 2020
CVR Nr.: 41665521
P Nr.: 1026248163

Webadresse: https://www.charityforlife.dk
E-mail: info@charityforlife.dk

Facebook: https://www.facebook.com/charityforlifedk
Twitter: https://twitter.com/CFLDenmark

§ 1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Charity For Life, CVR nr. 41665521.
1.2 Foreningen er stiftet 20. september 2020.
1.3 Foreningen har hjemsted i Albertslund Kommune.

§ 2. Foreningens formål

2.1 Charity For Life er en velgørenhedsorganisation som ikke har økonomiske, politiske eller religiøse interesser.
2.2 Det er foreningens formål at støtte velgørenhedsprojekter relateret til uddannelse, sundhed, katastrofer og socialøkonomiske velstand uden hensyntagen til religion, hudfarve og etnicitet.
2.3 At støtte projekter i samarbejde med velrenommerede nationale såvel som internationale organisationer.
2.4 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
2.5 Foreningens daglige anliggender varetages af bestyrelsen.
2.6 At gennemføre interkulturelle arrangementer.

§ 3. Foreningens vedtægter

3.1 Foreningens vedtægter og senere ændringer i vedtægterne skal godkendes af generalforsamlingen jf. §9.1.

§ 4. Medlemskab

4.1 Ekskludering af et medlem kræver en afstemning i bestyrelse med minimum 2/3 flertal for ekskludering af medlemmet.
4.2 Medlemskab af foreningen fordrer at medlemmet skal have indbetalt det til ethvert tidspunkt fastlagte medlemskontingent af foreningen.
4.3 Medlemmerne skal overholde foreningens vedtægter og retningslinjer fra bestyrelsen.
4.4 Som menige medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål, vedkende sig nærværende vedtægter.
4.5 En familie med samme bopæl kan optages som menige medlemmer med den af bestyrelsen fastsatte familiemedlemskontingent. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret. Et familiemedlemskab giver adgang til maksimum 4 stemmeberettigede personer.
4.6 En virksomhed eller forretning kan optages som medlem med den af bestyrelsen fastsatte medlemskontingent. Et virksomhedsmedlemskab giver adgang til maksimum 1 stemmeberettiget person.
4.7 Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent én gang årligt.
4.8 Kontingent betales forud og refunderes ikke ved udmeldelse.
4.9 Et medlem er udtrådt når medlemmet ikke har betalt kontingent i 3 mdr. i træk.
4.10 Et bestyrelsesmedlem er udtrådt når bestyrelsesmedlemmet ikke har deltaget i minimum 50 % af de afholdte bestyrelsesmøder i løbet af et kalenderår.
4.11 Et ekskluderet medlem kan ikke anke sin eksklusion.

§5. Generalforsamling

5.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
5.2 Foreningens daglige anliggender varetages af bestyrelsen.
5.3 Kun generalforsamlingen kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.
5.4 Bestyrelsen er inden for vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i alle foreningens operationelle anliggender.
5.5 Den årlige generalforsamling afholdes hvert år og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne via deres oplyste e-mail adresse. Dog skal den årlige generalforsamling indkaldes senest 13 måneder efter den sidste generalforsamling. Det er medlemmets egen pligt at oplyse en gyldig e-mail adresse.
5.6 Et stemmeberettiget medlem kan afgive højest 2 stemmer til valg af bestyrelsesmedlemmer. En fuldmagt skal medbringes til generalforsamlingen.
5.7 Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen samt evt. personer indbudt af minimum 2/3 flertal af bestyrelsen.
5.8 Det er bestyrelsen der indkalder til den årlige generalforsamling.
5.9 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
5.10 Betaling for medlemskabet skal være foretaget minimum 14 dage før stemmeafgivelse. Det er medlemmet der skal dokumentere at indbetalingen er foretaget rettidigt.
5.11 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

   a. Valg af dirigent.
   b. Bestyrelsens/formandens årsberetning.
   c. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.
   d. Fastsættelse af kontingent.
   e. Godkendelse af budget.
   f. Indkomne forslag.
   g. Valg af bestyrelse i henhold til § 6.
   h. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
   i. Evt.

5.12 Generalforsamlingen vælger en dirigent ved simpelt flertal til at lede forhandlingerne.
5.13 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol.
5.14 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved flertal som nævnt i § 9.1
5.15 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes når mindst 1/3 af medlemmer skriftlig stiller krav herom.
5.16 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 1 måned, når der stilles krav herom.

§6. Foreningens daglige ledelse

6.1 Bestyrelsen vælges af medlemmerne under en generalforsamling.
6.2 Bestyrelsen kan kun bestå af medlemmer som aktivt har deltaget i foreningens arbejde igennem mindst 9 måneder op til valget
6.3 Bestyrelsen kan kun bestå af medlemmer som har været medlem af foreningen i minimum 9 måneder.
6.4 For at undgå interessekonflikt så må bestyrelsesmedlemmer ikke besidde poster i et politisk parti eller i en anden velgørenhedsorganisation.

6.5 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen som består af 6 medlemmer.
6.6 Bestyrelsens medlemmer skal bestå af formand, næstformand, sekretær, kasserer, PR manager og 1 bestyrelsesmedlem.
6.7 Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.
6.8 Formanden, PR Manager og 1 bestyrelsesmedlem vælges i de lige år.
6.9 Næstformanden, sekretær og kasserer vælges i de ulige år.
6.10 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger samt krav beskrevet i dokumentet ”Roller og ansvar” og ”Adfærdskodeks”, politik for indgåelse af samarbejdsaftaler med andre NGO’er som godkendes af generalforsamlingen ved simpelt flertal.
6.11 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
6.12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmer er til stede inkl. formanden.
6.13 Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald er det næstformanden der leder forhandlingerne.
6.14 Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.
6.15 Ved en eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
6.16 Det er bestyrelsens pligt at evaluere andre bestyrelsesmedlemmers arbejde. Et flertal i bestyrelsen kan indstille til omvalg for en bestyrelsespost, hvor bestyrelsesmedlem ikke skønnes at bruge den fornødne tid til at gennemføre opgaver for den pågældende bestyrelsespost.
6.17 Bestyrelsen kan nedsætte en række underudvalg til at varetage diverse arbejdsopgaver.
6.18 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer ”Roller & Ansvar” for de pligter bestyrelsesmedlemmer, aktive medlemmer og underudvalg skal varetage. Retningslinjer skal godkendes af et simpelt flertal af bestyrelsesmedlemmerne.

§7. Regnskab og revision

7.1 Foreningens formue skal til enhver tid anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
7.2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
7.3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
7.4 Kasseren kan føre regnskab med hjælp fra andre aktive medlemmer i foreningen. Dog skal der indhentes forudgående skriftlig tilladelse fra den til enhver tid siddende bestyrelse. Det er dog stadig kasserens ansvar at regnskabet føres korrekt.
7.5 Ved overførsler skal kasseren oprette transaktioner/kuvert i netbank, og denne kuvert skal godkendes af et andet bestyrelsesmedlem.
7.6 Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
7.7 Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.
7.8 Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
7.9 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

§8. Tegningsregler

8.1 Foreningen tegnes af formanden og kasseren i foreningen eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med. et andet bestyrelsesmedlem.
8.2 Formanden kan råde over dankort/betalingskort/Bankkort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig. Der må maksimum handles for 10.000 Kr. i løbet af et kalenderår. Hvis der skal handles for over 10.000 Kr., så skal dette skriftligt godkendes af bestyrelsen. Foreningens bank er ikke ansvarlig for en eventuel overskridelse af beløbsgrænse på 10.000 kr.

§9. Vedtægtsændringer

9.1 Med mindre andet er nævnt, så kan vedtægtsændringer vedtages ved generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§10. Opløsning

10.1 Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
10.2 Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

Vedtægtsændringerne er vedtaget på generalforsamling den 08.10.2020

Ved generalforsamling valgtes som bestyrelse:

Haider H. Tasneem – Formand

Muhammad Samir Idris –Næstformand

Anas Muhammad Idris –Sekretær

Saqib Tasneem – Kasserer

Safwaan Iqbal – PR Manager

Naima Zeeshan –Bestyrelsesmedlem

Tahir Siddique –Bestyrelsesmedlem

SPONSORER

At styrke vores mission: At hædre vores sponsorer
Registrer dig nu for at forudbestille Ramadan dadelæsker. Vi vil informere dig, når produktet er klar til salg. Venligst efterlad din gyldige e-mailadresse nedenfor.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.